Profielschets Raad van Toezicht

Stichting Van Gogh Museum, Amsterdam
Juni 2014

De profielschets is opgesteld uitgaande van de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. Volgens deze uitgangspunten moet worden voorkomen dat de Raad van Toezicht een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van elk der leden. Zo zal in de Raad tenminste één persoon zitting dienen te hebben met kennis en ervaring op het terrein van de sociale verhoudingen. Deskundigheid en ervaring op financieel, economisch (en sociaal) terrein moeten gespreid aanwezig zijn. Daarnaast zal tenminste één lid (ook inhoudelijk) verstand moeten hebben van de desbetreffende specifieke soort van activiteiten, in casu van taak en functioneren van een groot museum.

Benoeming Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, de algemeen directeur gehoord hebbende.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren (artikel 11 van de statuten). Bij benoeming dient men zich er dan van te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan (onverminderd het nemen van maatregelen indien zodanige obstakels gedurende de rit opkomen).

Gewenste samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen van minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. 

Bij de bepaling van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren van belang:

 • De Raad moet de aan haar krachtens de wet, de Code Cultural Governance en overige regelgeving toegekende taken verantwoord kunnen vervullen;
 • De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad;
 • De Raad hecht er aan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:
  • bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
  • financiële en bedrijfskundige expertise;
  • juridische expertise;
  • culturele diversiteit;
  • interculturele communicatie;
  • kennis op het gebied van sociale verhoudingen;
 • De Raad hecht er aan dat er onder zijn leden één directeur van een internationale museale instelling vertegenwoordigd is.


Het voorzitterschap is niet bij voorbaat aan een van de genoemde categorieën verbonden. De voorzitter kan niet de directeur van een andere internationale museale instelling zijn. De rol van penningmeester wordt binnen de Raad van Toezicht bekleed door het lid dat deskundig is op de gebieden financiën en bedrijfskunde.

Controleren en adviseren
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. Daarnaast zijn de leden van de Raad in staat om ten opzichte van andere leden van de raad en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Huidige samenstelling juni 2014

 • Mevrouw drs. Trude Maas – de Brouwer (voorzitter). Onafhankelijk bestuurder en toezichthouder.
 • De heer Peter Tieleman (lid). Onafhankelijk bestuurder en toezichthouder.
 • Mevrouw mr. Joanne Kellermann (lid). Directeur van De Nederlandsche Bank NV.
 • De heer mr. Hein van Beuningen (lid). Partner en strategie consultant bij Booz & Company.
 • De heer Gary Tinterow (lid). Directeur Museum of Fine Arts, Houston, USA.
Copyright 2005-2014 - Van Gogh Museum | Colofon | Disclaimer | Links